Experts in huidverbetering en laserontharing
Declaratie bij zorgverzekeraar is mogelijk
telefoon: 06-21430999
 • In deze voorwaarden wordt onder Sequoia Clinic verstaan alle huidspecialisten werkzaam bij Sequoia Clinic
 • In deze voorwaarden wordt onder ‘cliënt’ verstaan degene die Sequoia Clinic opdracht geeft tot behandeling.
 • Deze voorwaarden maken onderdeel uit van iedere overeenkomst tussen de cliënt en Sequoia Clinic

Toestemming

 • De overeenkomst tussen Sequoia Clinic en de cliënt behelst de opdracht van de cliënt aan Sequoia Clinic tot al dan niet een cosmetische behandeling.
 • Sequoia Clinic is gerechtigd om niet in te gaan op een onredelijk verlangen van de cliënt en mag weigeren een behandeling uit te voeren.
 • De cliënt verleent voorafgaand aan de uitvoering van de behandeling toestemming daartoe aan Sequoia Clinic
 • Sequoia Clinic kan van de cliënt verlangen dat deze zijn toestemming schriftelijk bevestigd.
 • In het geval de cliënt zijn toestemming weigert dan wel intrekt zal Sequoia Clinic geen behandeling (meer) verrichten.
 • De Wet Bescherming Persoonsgegevens (WBP) is van toepassing op de gegevens die de cliënt verstrekt aan Sequoia Clinic zal niet zonder voorafgaande toestemming van de cliënt gegevens verstrekken aan derden.

Betaling

 • De cliënt dient Sequoia Clinic op de hoogte te brengen en te houden van alle informatie die voor een goede uitvoering van de overeenkomst noodzakelijk is.
 • Tarieven gelde, behoudens uitdrukkelijk andersluidende schriftelijke overeenkomst, voor de duur van een kalenderjaar en kunnen jaarlijks aangepast worden
 • De cliënt draagt er zelf zorg voor dat hij op de hoogte is of en in welke mate zijn/haar verzekeraar de behandeling vergoedt. Voorts is het de verantwoordelijkheid van de cliënt op facturen wanneer nodig bij zijn/haar verzekering te declareren.
 • De cliënt draagt na ontvangst van de factuur bij te late annulering of NO SHOW van Sequoia Clinic zorg voor de volledige betaling binnen 14 dagen na dagtekening op de rekening van Sequoia Clinic onder vermelding van het factuurnummer te hebben voldaan.
 • Ongeacht of de factuur door de zorgverzekeraar wordt vergoed, blijft de cliënt te allen tijde gehouden tot volledige en tijdige betaling ter plekke in de kliniek.
 • Betalingen worden allereerst in mindering gebracht op de oudst openstaande facturen.
 • In het geval de cliënt de factuur van te late afmelding of NO SHOW niet tijdig en/of volledig betaalt, is deze in verzuim. Sequoia Clinic is alsdan gerechtigd om over het factuurbedrag, dan wel het restant daarvan de wettelijke rente bij de cliënt in rekening te brengen. Sequoia Clinic is tevens bevoegd in incassomaatregelen te (doen) nemen. De kosten die aan de incasso verbonden zijn (met inbegrip van de buitenechtelijke kosten en overige kosten) komen voor de rekening van de cliënt.
 • De betalingsverplichting wordt niet opgeschort doordat de cliënt een klacht tegen Sequoia Clinic indient over de factuur en/of de behandeling, tenzij Sequoia Clinic instemt met de opschorting van de betalingsverplichting.
 • Ruilen van producten binnen 14 dagen, ongebruikt, compleet en in ongeopende verpakking.
 • Op verkochte producten heeft u een bedenktijd van 14 dagen, wanneer het product niet is geopend en/of verbruikt.
 • Wanneer u allergisch blijkt te zijn voor ingrediënten in het product, dan is Sequoia Clinic hier niet verantwoordelijk voor.

Annulering en beleid aanbetalingen

 • Zegt de cliënt niet tijdig af, dan kan Sequoia Clinic het tarief van de behandeling geheel dan wel gedeeltelijk in rekening brengen. Meer dan 48u van tevoren
  Meer dan 48u van tevoren 0%
  Minder dan 48u van tevoren 50%
  No show 100%
 • Afspraken kunnen uitsluitend telefonisch dan wel per email (Info@sequoiaclinic.nl) worden geannuleerd. De annulering wordt door Sequoia Clinic geregistreerd op het moment dat er door de cliënt gebeld wordt en de cliënt ook daadwerkelijk een medewerker hierover spreekt, of diens e-mail door Sequoia Clinic wordt ontvangen.

Aansprakelijkheid

 • Indien zich bij de behandeling, waaronder tevens te rekenen het niet, niet volledig of niet tijdig uitvoeren van een behandeling, een gebeurtenis voordoet die tot aansprakelijkheid van Sequoia Clinic leidt, dan is die aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag waarop de door Sequoia Clinic afgesloten aansprakelijkheidsverzekering aanspraak geeft. Sequoia Clinic is evenwel niet aansprakelijk in het geval op het moment waarop de gebeurtenis zich voordoet, de cliënt in gebreke is met de nakoming van enige verplichting jegens Sequoia Clinic.
 • Rechten op vergoeding wegens aansprakelijk verlopen na 1 jaar nadat het schadeveroorzakende feit zich heeft voorgedaan.
 • Sequoia Clinic is niet verantwoordelijk voor schade die voortkomt uit het niet volledige en/of waarheidsgetrouw informatie inzake de algemene gezondheid van de cliënt inzake omstandigheden die van invloed kunnen zijn op de behandeling.
 • Sequoia Clinic kan niet voorspellen hoeveel behandelingen iemand exact nodig heeft en kan daar ook niet aansprakelijk voor worden gesteld. De medewerkers van Sequoia Clinic kunnen alleen het gemiddeld aantal behandelingen aangeven.
 • Indien een laserbehandeling niet aanslaat of als de aandoening (zoals overbeharing, couperose en pigment, littekens, verslapping van de huid) na verloop van tijd weer terug keert, Sequoia Clinic daar niet voor verantwoordelijk en aansprakelijk. Het kan zijn dat bepaalde behandelingen bij bepaalde cliënten niet aanslaan.

Klachten

 • In het geval van ontevredenheid of een klacht van de cliënt over de behandeling van Sequoia Clinic., meldt de cliënt dit zo snel mogelijk aan Sequoia Clinic. Sequoia Clinic en de cliënt spannen zich vervolgens beiden in om ter zake tot een oplossing te komen.

Nietigheid

 • In het geval enige bepaling van deze voorwaarden nietig of vernietigbaar is, laat dit de geldigheid van de overige bepalingen onverlet.

Toepasselijkrecht

 • Op de tussen Sequoia Clinic en cliënt gesloten overeenkomst, en op de eventuele nadere ter uitvoering daarvan gesloten overeenkomsten, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

Wijzigingen

 • Sequoia Clinic behoudt zich het recht om deze voorwaarden te allen tijde te wijzigen.
 • Wijzigingen worden schriftelijk of elektronisch per e-mail ter kennis van de cliënt gebracht en treden één maand na dagtekening van die bekendmaking in werking, tenzij de bekendmaking anders is vermeld. Indien de cliënt niet binnen één maand na dagtekening van de bekendmaking gemotiveerd bezwaar maakt tegen de wijziging in de voorwaarden, wordt de cliënt geacht de wijziging te hebben geaccepteerd. Indien de cliënt binnen één maand na dagtekening van de bekendmaking gemotiveerd bezwaar maakt tegen de wijzigingen van de voorwaarden, vormt dat een grond voor ontbinding van de overeenkomst.